Od 25 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły. Zajęcia te są dobrowolne i nieobowiązkowe. W celu ustalenia terminu zajęć rewalidacyjnych proszę kontaktować się z nauczycielem, który dotychczas prowadził zajęcia przez e-dziennik lub telefonicznie. O ustalonym terminie spotkania nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły.

Dokumentem wymaganym przy zgłoszeniu dziecka na zajęcia rewalidacyjne od dnia 25 maja 2020 r. jest „oświadczenie rodzica”. Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych dokument należy dostarczyć w pierwszym dniu zajęć rewalidacyjnych. Jednocześnie informuję, że uczniowie, którzy nie będą korzystać z zajęć rewalidacyjnych na terenie szkoły objęci są w dalszym ciągu nauką zdalną i w przypadku jakichkolwiek problemów w nauce mogą korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego i rewalidatora.

Oświadczenie rodzica o zgodzie na rewalidacje na terenie szkoły

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas rewalidacji

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – rewalidacje w szkole