Od 25 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia elementów zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I- III.
Zorganizowane zajęcia są dobrowolne i nieobowiązkowe. Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji zajęć.

Proszę o pilne przesłanie informacji na temat tego czy dzieci będą korzystać z opieki świetlicowej, jeśli tak to w jakich godzinach. Świetlica pracuje od 6:30 do 16:30. Odpowiedź proszę wysłać dzisiaj przez e-dziennik na konto wychowawcy i dyrektora szkoły. Gdyby zdecydowali się Państwo zapisać dziecko na świetlicę po 25 maja proszę o informacje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Dokumentem wymaganym przy zgłoszeniu dziecka na zajęcia od dnia 25 maja 2020 r. jest „oświadczenie rodzica”. Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych dokument należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia zajęć opiekuńczo-wychowawczych tj. 25 maja 2020r.

Proszę zapoznać się z wytycznymi GIS, MZ i MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men.
Jednocześnie informuję, że pozostali uczniowie objęci są w dalszym ciągu nauką zdalną a do 14 czerwca rodzice dzieci do lat ośmiu mogą ubiegać o zasiłek opiekuńczy.

Anna Grzebień
p.o. Dyrektor SP3 w Sanoku