Informujemy, że należność za obiady w miesiącu marcu wynosi 110,00 zł. Pieniądze proszę wpłacać do  10.03.2020 r.
Należność za obiady można wpłacać u kierownika świetlicy lub  przelewem na konto:
29 8642 1184 2018 0070 7664 0005
W tytule wpłaty należy podać:  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Paragony z kasy fiskalnej będą do odebrania u kierownika świetlicy szkolnej.
Nieobecność ucznia na obiadach trwającą dłużej niż dwa dni należy zgłosić w pierwszym dniu nieobecności w świetlicy lub telefonicznie od godz. 900do 10 00,
wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 31 071.
Wpłatę na świetlicę – 5,00 zł proszę  wpłacać u kierownika świetlicy lub  wychowawców.

Informujemy, że należność za obiady w miesiącu lutym wynosi 100,00 zł.
Pieniądze proszę wpłacać do  10.02.2020 r.
Należność za obiady można wpłacać u kierownika świetlicy lub  przelewem na konto:
29 8642 1184 2018 0070 7664 0005
W tytule wpłaty należy podać:
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.
Paragony z kasy fiskalnej będą do odebrania u kierownika świetlicy szkolnej.
Nieobecność ucznia na obiadach trwającą dłużej niż dwa dni należy zgłosić w pierwszym dniu nieobecności w świetlicy lub telefonicznie od godz. 900do 10 00,
wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły 13 46 31 071.
Wpłatę na świetlicę – 5,00 zł proszę  wpłacać u kierownika świetlicy lub  wychowawców.

09.03.2020
poniedziałek

Zupa grysikowa, pulpety, ziemniaki, surówka z kapusty, herbata, owoc
 *seler, jaja, produkty mleczne, gluten,

10.03.2020 wtorek

Zupa jarzynowa, ryż zapiekany, herbata.  
*seler, produkty mleczne, gluten,                             

11.03.2020
środa

Zupa koperkowa, kotlet z indyka, ziemniaki, surówka grecka, herbata, owoc
*gluten, seler, produkty mleczne, jaja,

* substancje lub produkty powodujące alergię lub reakcje nietolerancji
*zastrzegamy drobne zmiany w jadłospisie

Obiady w stołówce szkolnej wydawane są na przerwach:

1130 – 1145

1230 – 1245

1330 – 1340

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 3  w Sanoku

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków  przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników szkoły.
 2. Stołówka zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 3. Cena jednego obiadu ustalona jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 15:00.
 5. Aktualny tygodniowy jadłospis umieszczany jest na tablicy informacyjnej.
 6. Informacja o wysokości opłat za posiłki za poszczególny miesiąc umieszczana jest na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły.
 7. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
 8. Regulamin obowiązuje od 02.01.2018 r.

 UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:
 • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie na podstawie „ Karty zgłoszenia ucznia na obiady w roku szkolnym …” złożonego przez rodziców lub opiekunów  dziecka

u kierownika świetlicy,

 • uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPS i GOPS na podstawie wydanych decyzji,
 • nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

 WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

 1. Opłata za obiady wnoszona jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca u kierownika świetlicy lub drogą elektroniczną na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok 

Bank spółdzielczy  29 8642 1184 2018 0070 7664 0005

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc za który dokonywana jest wpłata. 

ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

 1. Planowaną nieobecność /zawody, wycieczki, kino, teatr itp./ należy zgłosić u kierownika świetlicy  dwa dni wcześniej.
 1. Nieobecność losową ucznia trwającą dłużej niż dwa dni rodzic lub opiekun zobowiązany jest zgłosić w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 9.00 u wychowawców  świetlicy lub telefonicznie pod nr 134631071 .
 1. W przypadku spełnienia w/w warunków, kwota uiszczonych z góry opłat za  niewykorzystane posiłki podlega zwrotowi. Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie przy opłacie za następny miesiąc.

ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE

 1. Uczniowie  korzystający z obiadów zobowiązani są do pozostawienia kurtek w szatni, plecaków na półkach w stołówce.
 2. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom  nie spożywającym posiłków w tym również  rodzicom uczniów, osoby te przebywają w holu szkolnym.
 3. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 5. Po spożytym posiłku uczniowie zobowiązani są pozostawić swoje miejsce w należytym porządku i czystości, brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce.
 6. Nadzór nad uczniami w stołówce sprawują wychowawcy świetlicy. Szczególnym nadzorem objęte są dzieci z klas I.
 7. Konsekwencje finansowe za szkody materialne spowodowane przez ucznia w sposób umyślny ponosi rodzic lub opiekun prawny.