1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.
 3. Świetlica obejmuje opieką dzieci z klas młodszych w godzinach: 6.30 – 8:00 oraz 11:15 - 16.30.
 4. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci.
 5. Rodzice, zapisując dziecko do świetlicy, dostarczają w wyznaczonym terminie kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz dokumentują swoje zatrudnienie.
 6. Codzienna obecność dziecka w świetlicy nie jest obowiązkowa- dziecko korzysta z opieki świetlicowej według potrzeb pracujących rodziców.
 7. Od godziny 11:40 do godziny 13:20 dzieci przebywające w świetlicy i jednocześnie korzystające z obiadów są odprowadzane do stołówki szkolnej według harmonogramu grup świetlicowych przez wychowawcę danej grupy.
 8. O samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy rodzice informują wychowawców świetlicy pisemnie (data, godzina wyjścia ze świetlicy, podpis rodzica). Wyrażając zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka, biorą za nie odpowiedzialność w drodze do domu.
 9. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianach w zatrudnieniu, zmianie adresu, numerów telefonów kontaktowych, osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 10. Praca opiekuńczo- wychowawcza realizowana jest wg Planu Pracy Świetlicy Szkolnej SP 3.
 11. Uczniowie przebywający w świetlicy mają stworzone warunki do odrabiania zadań domowych, wypoczynku, aktywności ruchowej, zabaw z rówieśnikami oraz rozwijania swoich zainteresowań.
 12. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.
 13. Wychowawcy informują na bieżąco rodziców o sytuacji wychowawczej ich dziecka.
 14. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do grzecznego i kulturalnego zachowania.
 15. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 16. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
 17. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 18. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
 19. Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce, podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki).
 20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch salach świetlicowych oraz trzech salach lekcyjnych utworzonych na czas pandemii.
 21. Podczas zajęć świetlicowych dzieci w miarę możliwości zachowują wymagany dystans społeczny.
 22. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze.
 23. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 24. Uczniowie nie mogą przynosić zabawek, niepotrzebnych przedmiotów.
 25. Dzieci nie dzielą się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem.
 26. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 27. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Kierownik świetlicy: Halina Rachwalska

Wychowawcy:

      Ewa Chytła

dr Ewa Bryła

               Ewa Kłodowska

  mgr   Marcin Pudło 

           mgr   Marzena Kamińska

         mgr   Robert Wojewoda

   mgr Adam Dmitrzak

   
   
   
   

630 - 800 

 • przychodzenie dzieci do świetlicy
 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • czytanie czasopism / lektura własna
 • przygotowywanie do zajęć lekcyjnych

 800 - 1125 

 • opieka nad dziećmi, które nie biorą udziału w zajęciach lekcyjnych (basen, religia)
 • zastępstwa z powodu nieobecności nauczycieli uczących

  1125 -1225

 • obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów
 • odpoczynek i zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: gry stolikowe i komputerowe, zabawy wybranymi zabawkami

 1230 -1430

 • zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy:
  • różne formy zabaw ruchowych na powietrzu
  • spacery, wycieczki
  • zabawy dydaktyczne, integracyjne, ruchowe
  • zajęcia ruchowe, relaksacyjne w sali zabaw
  • zajęcia plastyczno - techniczne
  • zajęcia muzyczne
  • prezentacje, pogadanki tematyczne
  • konkursy, zagadki, gry dydaktyczne, rebusy
  • oglądanie filmów, bajek dla dzieci
  • głośne czytanie baśni, bajek, opowiadań dla dzieci
  • imprezy świetlicowe

1430 -1500

 • Zajęcia ciche:
  • odrabianie zadań domowych
  • ciche czytanie literatury dziecięcej
  • rysowanie, kolorowanie

 1500 -1630

 • odpoczynek, zabawy dowolne
 • nauka własna
 • gry planszowe
 • porządkowanie sal świetlicowych

 DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ MOŻE ULEC MODYFIKACJOM W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ DZIECI.