Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki

i

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie

ogłaszają

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pod hasłem

Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym

 

CELE KONKURSU :

 • kultywowanie tradycji i zwyczajów Podkarpacia,
 • poznawanie kultury ludowej i rozbudzanie szacunku do dawnych tradycji,
 • motywowanie młodych pokoleń do poszukiwania źródeł kultury,
 • pogłębienie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody i jej poszanowania,
 • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i zagrożenia przyrody ojczystej,
 • rozbudzanie umiejętności obserwacji przyrody,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz rozwój myślenia twórczego u dzieci i młodzieży.

ZASADY :

 • Ogłoszenie konkursu: kwiecień 2021 r.
 • Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:

I - przedszkola

II - klasy 1-3 SP

III - klasy 4-6 SP

IV - klasy 7-8 SP

Wszystkie grupy wiekowe wykonują prace plastyczne zgodne z tematyką konkursu.

 • Termin nadsyłania prac plastycznych do dnia 28 maja 2021 r. (decyduje data doręczenia!).
 • Adres, na który należy przesyłać prace: Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów, tel. 17 7482310.
 • Format prac płaskich:  max. A3 (nie może być w formie zrolowanej lub zgiętej).
 • Prace samodzielnie wykonywane przez dzieci (jedno dziecko może przygotować tylko jedną pracę). Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.         Z jednej klasy (oddziału) dopuszcza się nadesłanie maksymalnie trzech prac.
 • Technika: rękodzieło artystyczne – różnorodne materiały i techniki płaskie z wyłączeniem użycia łatwo osypujących się materiałów (takich jak: ryż, kasza itp.). UWAGA: w tej edycji dopuszczane są  tylko prace płaskie!
 • Prace muszą zawierać z przodu metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora/klasa, nazwę szkoły lub placówki, do której uczęszcza, wraz z adresem, adresem e-mail i telefonem kontaktowym, imię i nazwisko opiekuna.
 • Oceny merytorycznej wartości prac dokona komisja powołana przez Organizatora. W wyniku oceny wyłonionych zostanie łącznie 20 laureatów – po pięć równorzędnych nagród w każdej kategorii wiekowej.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 czerwca 2021 r.     W związku z sytuacją epidemiczną nagrody zostaną rozesłane pocztą.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Prace konkursowe nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatorów.
 • Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Aby uczestnik zakwalifikował się do udziału w konkursie niezbędnym jest przesłanie również wraz z pracami formularza ZGODY, który zawiera m.in. dane uczestnika konkursu. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia biorą udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Ponadto formularz ZGODY zawiera klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w ramach organizowanego konkursu. Formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo od zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.