Informujemy, że należność za obiady w miesiącu CZERWCU 2021r. dla poszczególnych klas wynosi:

KLASY I – III - 75zł

KLASY IV – VII - 77zł

KLASY VIII - 92zł

Należność za obiady należy wpłacić przelewem na konto: Bank Pekao S.A. I O. w Rzeszowie nr: 95 1240 1792 1111 0011 0321 5904 do dnia 10.06.2021r.

W tytule wpłaty należy podać: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Stróżowska 4, 38-500 Sanok, imię i nazwisko ucznia, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Nieobecność ucznia na obiadach, trwającą dłużej niż dwa dni, należy zgłosić w pierwszym dniu nieobecności telefonicznie od godziny 9.00 do 10.00. Wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Telefon do szkoły 1346 310 71 – wew. 29.