Zmiana godzin pracy świetlicy Szkolnej w roku szkolnym 2021/2022. Od dnia 11.10.2021 r. (poniedziałek) następuje zmiana godzin pracy świetlicy  szkolnej. W godzinach porannych 6:30 - 8:00, w godzinach popołudniowych świetlica będzie czynna w godzinach 11:15- 16:15 od poniedziałku do piątku. 

  We wrześniu na orliku szkolnym w ramach świetlicowej spartakiady jesiennej odbyły się zawody sportowe grup I i II.
 
  Dzieci rywalizowały w różnych sprawnościowych torach przeszkód. Turniejowi towarzyszyły silne emocje, a dzieci walczyły z pełnym poświęceniem o jak najwyższe miejsca.
   Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki.
   Zawody zorganizowała i przeprowadziła Marzena Kamińska przy pomocy Pani Ewy Chytły.

Informujemy, że należność za obiady w miesiącu  WRZESNIU  wynosi   105,00 zł.

Należność za obiady należy wpłacać przelewem na konto: 

Bank Pekao S.A  I O.w Rzeszowie nr : 95 1240 1792 1111 0011 0321 5904 do 10 września  2021r.

W tytule wpłaty należy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Nieobecność ucznia na obiadach trwającą dłużej niż dwa dni należy zgłosić w pierwszym dniu nieobecności telefonicznie od godz. 900 do 10 00, wówczas należność za obiady zostanie odliczona. Tel. do szkoły - 13 46 31 071 - wew. 29

W sprawie nieobecności dziecka na obiadach można się również kontaktować przez e-dziennik.

Od dnia 1 września 2021 roku darowizna Rodziców uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej i/lub korzystających z obiadów wynosi 5 złotych miesięcznie.  Kwotę tę proszę wpłacać na konto szkoły nr:

Bank Pekao S.A  I O.w Rzeszowie nr : 95 1240 1792 1111 0011 0321 5904

(nowy  przelew,  nie łączymy  kwoty darowizny  z opłatą za obiad) wpisując w tytule wpłaty  "Darowizna na świetlicę oraz imię i nazwisko dziecka".  Opłata jest dobrowolna.

Z poważaniem,

  Kierownik świetlicy Marcin Pudło

W lutym na zajęciach w świetlicy szkolnej realizowany był blok tematyczny: ,,Arktyka – kraina wiecznego śniegu i lodu”. Dzieci podczas zajęć szukały na mapach i globusie, gdzie znajduje się ta kraina. Poznawały cechy krajobrazu i klimatu tego zakątka globu, wyszukiwały różne ciekawostki o nim. Dowiedziały się, kto go zamieszkuje i jakie zwierzęta tam żyją. Powstały też piękne prace plastyczne związane z tym tematem, np. trójwymiarowe misie polarne, figurki Eskimosków, a nawet makiety tej mroźnej krainy. W ten sposób żegnamy się z zimą i z utęsknieniem czekamy na wiosnę. Galeria prac.

„Na całej połaci - śnieg. W przeróżnej postaci - śnieg. Dla sióstr i dla braci. Zimowy plakacik - śnieg... śnieg”. Uroki zimy doceniamy wszyscy i szczególnie pięknie, nostalgicznie wyraził Jeremi Przybora, a następnie wraz z Jerzym Wasowskim wyśpiewali to w Kabarecie Starszych Panów. Śnieg u nas szczególnie cieszy, ponieważ wspólnie z dziećmi mamy okazję na relaks, sport, gry i zabawy na powietrzu - górskim, rześkim. W ostatnich dniach uczniowie klas I-III pod opieką wychowawców świetlicowych – Haliny Rachwalskiej, Marcina Pudło, Marzeny Kamińskiej, Ewy Kłodowskiej, Ewy Chytła, Ewy Bryła – lepili bałwany, budowali igloo, bawili się śnieżkami i baraszkowali w puszystych zaspach, sprawiając sobie radości co niemiara.

 

Uprawianie sportu jest możliwe i zalecane o każdej porze roku. Wiedzieli o tym starożytni wypracowując ideę kalokagathii (piękna i dobra) stojącą u podstaw współczesnej myśli olimpijskiej. Doskonale wiedzą o tym również … świetlicowi wychowankowie.

 W dniach 25 września oraz 29 września br. mieliśmy okazję celebrować aktywność fizyczną w ramach ogólnoświetlicowej spartakiady jesiennej. Na szkolnym orliku nauczyciele WF - pani Marzena Kamińska, panowie Adam Dmitrzak oraz Marcin Pudło, we współpracy z paniami wychowawczyniami - Haliną Rachwalską, Ewą Chytła, Ewą Kłodowską oraz Ewą Bryła zorganizowali zawody sportowe dla dzieci z grup I, II, III oraz IV.

 Dzieci rywalizowały w różnorodnych konkurencjach zarówno zespołowych, jak i indywidualnych. Te pierwsze, to były głównie sztafety (bieg z piłką przez przeszkody, bieg z pałeczką przez przeszkody, bieg z kijem hokejowym i trafieniem piłeczki do bramki, bieg z utrzymaniem woreczka na paletce), a także przeciąganie liny, zaś drugie, to np. skok wzwyż.

 Spartakiadzie towarzyszyły silne emocje zarówno zawodników, jak i kibicujących widzów. Dzieci z pełnym poświęceniem walczyły o najwyższe miejsca na podium. Dodatkowo energetyzowało nas piękne jesienne słońce - mieniące się złotem w liściach rozłożystego klonu rosnącego nieopodal. Na zakończenie wszyscy otrzymali gromkie brawa, promienne uśmiechy, garść słodyczy, zaś najlepsi – wyrazy uznania oraz uścisk ręki organizatorów. Jednak najważniejsza była wyśmienita zabawa i szlifowanie kondycji fizycznej.

W pierwszej połowie października  w świetlicy szkolnej odbył się konkurs plastyczny pt. „Jesień”. Celem konkursu było: uwrażliwienie dzieci na piękno jesiennej przyrody, rozwijanie  inwencji  twórczej i  umiejętności  plastycznych, a także możliwość zaprezentowania  własnej twórczości.  Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło wiele barwnych i ciekawych prac.  Dzieci wykazały się dużą kreatywnością i talentem plastycznym. Wszystkie prace zostały docenione i nagrodzone, a obejrzeć je można na holu przy świetlicy  Organizatorem konkursu była pani Ewa Chytła –wych. gr. IV.

 Młodym artystom  serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przygotowanie pięknych prac, a wszystkich zapraszamy do obejrzenia galerii.

 

 

 1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na pracę obojga rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 2. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.
 3. Świetlica obejmuje opieką dzieci z klas młodszych w godzinach: 6.30 – 8:00 oraz 11:15 - 16.30.
 4. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci.
 5. Rodzice, zapisując dziecko do świetlicy, dostarczają w wyznaczonym terminie kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz dokumentują swoje zatrudnienie.
 6. Codzienna obecność dziecka w świetlicy nie jest obowiązkowa- dziecko korzysta z opieki świetlicowej według potrzeb pracujących rodziców.
 7. Od godziny 11:40 do godziny 13:20 dzieci przebywające w świetlicy i jednocześnie korzystające z obiadów są odprowadzane do stołówki szkolnej według harmonogramu grup świetlicowych przez wychowawcę danej grupy.
 8. O samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy rodzice informują wychowawców świetlicy pisemnie (data, godzina wyjścia ze świetlicy, podpis rodzica). Wyrażając zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka, biorą za nie odpowiedzialność w drodze do domu.
 9. Rodzice są zobowiązani do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianach w zatrudnieniu, zmianie adresu, numerów telefonów kontaktowych, osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 10. Praca opiekuńczo- wychowawcza realizowana jest wg Planu Pracy Świetlicy Szkolnej SP 3.
 11. Uczniowie przebywający w świetlicy mają stworzone warunki do odrabiania zadań domowych, wypoczynku, aktywności ruchowej, zabaw z rówieśnikami oraz rozwijania swoich zainteresowań.
 12. W czasie pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy.
 13. Wychowawcy informują na bieżąco rodziców o sytuacji wychowawczej ich dziecka.
 14. Dziecko uczęszczające do świetlicy zobowiązane jest do grzecznego i kulturalnego zachowania.
 15. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 16. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy.
 17. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 18. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
 19. Pracownik obsługi dezynfekuje powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce, podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki).
 20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch salach świetlicowych oraz trzech salach lekcyjnych utworzonych na czas pandemii.
 21. Podczas zajęć świetlicowych dzieci w miarę możliwości zachowują wymagany dystans społeczny.
 22. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze.
 23. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 24. Uczniowie nie mogą przynosić zabawek, niepotrzebnych przedmiotów.
 25. Dzieci nie dzielą się z innymi przyniesionym do szkoły jedzeniem i piciem.
 26. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 27. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

Kierownik świetlicy: Halina Rachwalska

Wychowawcy:

      Ewa Chytła

dr Ewa Bryła

               Ewa Kłodowska

  mgr   Marcin Pudło 

           mgr   Marzena Kamińska

         mgr   Robert Wojewoda

   mgr Adam Dmitrzak

   
   
   
   

630 - 800 

 • przychodzenie dzieci do świetlicy
 • gry i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • czytanie czasopism / lektura własna
 • przygotowywanie do zajęć lekcyjnych

 800 - 1125 

 • opieka nad dziećmi, które nie biorą udziału w zajęciach lekcyjnych (basen, religia)
 • zastępstwa z powodu nieobecności nauczycieli uczących

  1125 -1225

 • obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów
 • odpoczynek i zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: gry stolikowe i komputerowe, zabawy wybranymi zabawkami

 1230 -1430

 • zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy:
  • różne formy zabaw ruchowych na powietrzu
  • spacery, wycieczki
  • zabawy dydaktyczne, integracyjne, ruchowe
  • zajęcia ruchowe, relaksacyjne w sali zabaw
  • zajęcia plastyczno - techniczne
  • zajęcia muzyczne
  • prezentacje, pogadanki tematyczne
  • konkursy, zagadki, gry dydaktyczne, rebusy
  • oglądanie filmów, bajek dla dzieci
  • głośne czytanie baśni, bajek, opowiadań dla dzieci
  • imprezy świetlicowe

1430 -1500

 • Zajęcia ciche:
  • odrabianie zadań domowych
  • ciche czytanie literatury dziecięcej
  • rysowanie, kolorowanie

 1500 -1630

 • odpoczynek, zabawy dowolne
 • nauka własna
 • gry planszowe
 • porządkowanie sal świetlicowych

 DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ MOŻE ULEC MODYFIKACJOM W ZALEŻNOŚCI OD AKTYWNOŚCI I ZAINTERESOWAŃ DZIECI.